0 256 313 37 01 oymakinsaat@gmail.com
0 532 515 90 49

Kentsel Dönüşüm

OYMAK İNŞAAT 6306 Sayılı Kanun Kapsamında T.C. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığınca Onaylı ( Kentsel Dönüşüm ) Riskli Yapıların Tespiti için Yetki Verilen Özel bir Kuruluştur.

Binanızın bulunduğu bölgenin kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesine gerek yok bireysel başvurularınızla 6306 sayılı kanun ile yerinde yenilenme ile kentsel dönüşüm avantajlarından faydalanılabilirsiniz; sizde yeni güvenilir binalara sahip olabilirisiniz.
Evlerinin afet riski taşıdığını düşünen vatandaşlarımız kentsel dönüşüm fırsatlarından yararlanarak evlerini yenilemek isterlerse bağlı bulunduğu belediyelere başvurup güncel imar durumunu aldıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın lisanslandırmış olduğu firmamıza başvuruda bulunabilirler. Bu kanun ile kat maliklerinden birisinin nüfus cüzdanı ve tapu fotokopisi ile lisanslı kuruluşlara başvurusu bu sürecin başlaması için yeterli oluyor.
Binanın risk tespiti için çoğunluk aranmazken yapım aşamasında 2/3 çoğunluk sağlanması istenmektedir. Bina ortak protokolü ile çoğunluk ile alınan karar sonrasında binanın yeniden inşası hızlıca gerçekleştirilmektedir.
O Yıkılmadan Siz Yıktırın
Meydana gelen depremler sonrası yıkılan bir çok yapıdan alınan beton örneklerinin basınç dayanımlarının standartlarda öngörülen beton sınıflarına uymadığı belirlenmiştir. Yıkılmış yada ağır hasar görmüş yapılarda uygun nitelikte beton kullanılsaydı birçoğu ayakta kalabilirdi.
6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası : 6306
Kabul Tarihi : 16/5/2012
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/5/2012 Sayı : 28309
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir.
Tanımlar
MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
b) İdare: Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeleri, bu sınırlar dışında il özel idarelerini, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerini ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi hâlinde büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyelerini,
c) Rezerv yapı alanı: Bu Kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, TOKİ’nin veya İdarenin talebine bağlı olarak veya resen, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenen alanları,
ç) Riskli alan: Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alanı,
d) Riskli yapı: Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı,

Riskli yapı nedir?
Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alan, riskli alan olarak tanımlanıyor. Bu alanda yer alan yapılar ise riskli yapı olarak ifade ediliyor.
Riskli yapı:
Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıya deniyor. Yapı maliki, binasının risk durumunu tespit ettirmek için, tapu ve kimlik fotokopisi ile Bakanlıkça lisanslandırılmış olan kurumumuz OYMAK İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ’ ne bizzat müracaat edebilirler. Riskli yapılar gözlemsel olarak değil, 02.07.2013tarih ve 28695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar hükümleri kapsamında yapılacak çalışmalara göre tespit edilir;
Riskli Bina Tesbit Aşamaları;
Gerekli saha çalışmaları ile binadan bilgi toplanması , Ofis çalışması kapsamında binanın modellenmesi ve analiz edilmesi Sonuçların değerlendirilerek bina risk tespitinin yapılması ve raporun hazırlanması
Bina, lisanslı kurum veya kuruluş tarafından incelenerek risk tespit raporu tanzim edilir ve hazırlanan rapor incelenmek üzere 7 gün içinde ilgili belediye veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilir.
Rapor Belediye veya ilgili idare tarafından incelenir. Eksik veya yanlış hazırlanmış olan raporlar düzeltilmesi için lisanslı kuruluşa iade edilir.
Lisanslı kuruluş, riskli yapı tespit raporunda ve yerinde yapılan incelemeler sonucunda Belediye veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilen eksik ve yanlış hususları, geribildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde düzelterek, ilgili bakanlığa sunmak zorundadır.
İlgili yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış raporlar kabul edilir ve sistem üzerinden de onaylanır, Riskli yapı olarak uygun görülmeyen yapılar bu kanun kapsamına alınmazlar.
inceleme sonucunda riskli bulunan yapılar 10 iş günü içinde tapu müdürlüğüne ve İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir
İlgili tapu müdürlüğünce, söz konusu yapı ile ilgili olarak tapu kütüğüne “riskli yapı” belirtmesi işlenir ve durum hak sahiplerine tebliğ edilir Hak sahiplerine yapılacak olan tebligatta,“yapının riskli olarak tespit edildiği, tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde riskli yapı tespitine karşı Müdürlüğe itiraz dilekçesi verilebileceği, Yapılan inceleme sonucunda
itirazın reddedilmesi veya riskli yapı tespitine itiraz süresi içerisinde itiraz edilmemesi suretiyle, riskli yapı tespitinin kesinleşmesi halinde yıkım sürecine girilir. 60 günden az olmamak üzere idarece belirlenecek süre içinde yapının yıktırılması gerektiği” hususları yer alır.
İlgili idare tarafından tebligat yoluyla riskli olarak tespit edilen taşınmazın maliklerine 60 günden az olmamak üzere süre verilerek yapının yıktırılması istenir.
Yapı maliklerinin müracaatı üzerine, idare tarafından yıkım ruhsatı düzenlenir.İdare tarafından, maliklerden en az birinin başvurusu ile ‘yıkılacak yapının tahliye edildiğine ve elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerinin kapatıldığına dair ilgili kurum ve kuruluşlardan alınmış belgelerin sunulmasına istinaden’ diğer maliklerin muvafakatı aranmaksızın, 6 iş günü içerisinde düzenlenir.Verilen süre içinde yapının yıktırılıp yıktırılmadığı kontrol edilir ve yapı yıktırılmamış ise “yapının idari makamlarca yıktırılacağı” belirtilerek 30 günden az olmak kaydıyla ek süre verilir. Yukarıda belirtildiği şekilde yıkımı gerçekleştirilemeyen riskli yapılar, Bakanlıkça veya Müdürlükçe yıkılır veya yıktırılır.
Merak ettikleriniz;
1-) Ruhsatsız binaların 6306 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün müdür?
Herhangi bir bina için 6306 sayılı Kanun kapsamında risk tespiti yapılabilmesi ve Kanun kapsamındaki haklardan yararlanılabilmesi için, binanın ruhsatlı olması gibi bir zorunluluk bulunmamakta olup, arsa üzerindeki binanın ruhsatsız da olsa arsa sahibine ait olması yeterlidir.
2-)Yapı bütünlüğü olmayan, harabe haline gelmiş metruk yapıların veya natamam binaların 6306 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün müdür?
6306 sayılı Kanun’un amacı; muhtemel bir afet anında yıkılma ve ağır hasar görme ihtimali bulunan ve bu nedenle içinde yaşayanların can güvenliği bakımından riskli olan binaların tespitinin yapılarak, bu binalardan insanların tahliyesini sağlamak ve bu binaların yerine güvenli yapıların yapılmasını sağlamaktır. Bu amaç çerçevesinde yapı bütünlüğü olmayan, büyük bir bölümü yıkılmış olan ve bu sebeple zaten terk edilmiş olan harabe halindeki metruk yapılar ile henüz tamamlanmamış olan inşaat halindeki natamam binaların 6306 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi söz konusu değildir.
3-)Ahşap, kerpiç ve taşıyıcı özelliği olmayan malzeme ile inşa edilmiş olan yapıların riskli yapı tespitleri nasıl yapılacaktır?
Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar’ın 1. 5 maddesinde “Bakanlıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluşlarca, teknik gerekçeleri belirtilerek ahşap, kerpiç ve taşıyıcı özelliği olmayan malzeme ile yapılan yapıların riskli olduğu yönünde rapor düzenlenmesi halinde, bu yapılar 6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapı olarak kabul edilir.” hükmü yer almaktadır. Buna göre, söz konusu yapılarda yetkili mühendis tarafından malzeme, işçilik ve taşıyıcı sistem ile ilgili risk oluşturabilecek bütün teknik verilerin mühendislik bilgisi ve öngörüsüne göre değerlendirilerek rapor hazırlanması halinde bu yapılar riskli yapı olarak değerlendirilebilecektir. 

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Alınmaması Gereken Harçlar ve Ücretler

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

KENSEL DÖNÜŞÜM AÇIKLAMA

KİRA YARDIMI